Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of As doping concentration on electronic structure and optical properties of FeS2
MA Wan-kun, CHEN Jian-hua, ZHANG Guo-fan, LI Yu-qiong, FENG Qi-ming
2
Supercell structure, preparation and applications of β-Li2TiO3
YU Cheng-long, GAO Dan-peng, WANG Fei, HAO Xin, Kazumichi YANAGISAWA, Sumio KAMIYA, Takahiro KOZAWA
3
Effect of gas phase pressure on phase stability and phase equilibrium of Co-Fe-Sb ternary system
ZHANG Yu-bi, LI Chang-rong, DU Zhen-min, GUO Cui-ping, WANG Dong-zhe
4
Effect of preparation methods on thermoelectric properties of N-type Bi2Te2.4Se0.6 bulk alloys
YIN Zhen-zhong, ZHU Tie-jun, SHEN Jun-jie, YANG Sheng-hui, ZHAO Xin-bing
5
Electrochemical performance of carbon nano-composite counter electrode for dye-sensitized solar cells
LIN Jia-peng, ZHANG Hai-yan, CHEN Yi-ming, WEI Ai-xiang, LIU Chuan-biao, CHEN Yu-ting
6
Mechanical alloying and thermoelectric properties of Bi2Te3 and Bi0.5Sb1.5Te3
HU Shuhong, ZHAO Xinbing, ZHU Tiejun, WU Zhentai, ZHOU Bangchang
7
Electrical properties of P-type FeSi2  based thermoelectric materials doped with Sm and Mn
LI Wei-wen, ZHAO Xin-bing, WU Zhen-tai, ZHOU Bang-chang
8
Performance description and designfor P-type thermoelectric materialswith large temperature span
CUI Jiao-lin, ZHAO Xin-bing
9
Preparation and performance of P-type FeSi2/Bi2Te3segmented thermoelectric material
CUI Jiao-lin, ZHAO Xin-bing, ZHU Tie-jun, HU Shu-hong
10
Effects of Co on transport propertiesof Sm-doped FeSi2 basedthermoelectrical material
LI Wei-wen,ZHAO Xin-bing,WU Zhen-tai,ZHOU Bang-chang
11
Structures and electric properties of  Bi2Te3 based alloysprepared by solvothermal synthesis
JI Xiao-hua, ZHAO Xin-bing, NI Hua-liang LIU Xiao-hu
12
In-situ synthesis of CeyFe1.0Co3.0Sb12 thermoelectric materials by spark plasma sintering
ZHANG Xin, ZHANG Jiu-xing, LU Qing-mei, LIU Yan-qin
13
Preparation and electric properties of (Na1-yMy)1.6Co2O4(M=K, Ca, Sr)
LI Ying, ZHANG Li-hua, JIANG Mao-fa
14
Effects of Al substitution for Si on electronic structure and transport performance of CoSi single crystal
LI Cheng-chuan, PAN Zhi-jun, ZHANG Lan-ting, REN Wei-li, WU Jian-sheng
3条记录   当前第1/1页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)