Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of rolling on electrochemical corrosion behavior of Mg-Al-Pb-La alloy
YANG Ming, SHI Yin-chun, CHEN Wen-zhen, WANG Ri-chu, FENG Yan
2
Mechanical constitutive equation and simulation of AM80 magnesium alloy under high speed impact load
GUO Peng-cheng, CAO Shu-fen, YE Tuo, LIU Zhi-wen, LI Shi-kang, LI Luo-xing
3
Microstructure and mechanical properties of new Mg-Bi-Al-Zn wrought magnesium alloy
MENG Shuai-ju, YU Hui, CUI Hong-wei, ZHANG Jing, ZHAO Wei-min, WANG Zhi-feng, QIN Chun-ling
4
Deflouridation efficiency of MgO-LDH prepared by double drop co-precipitation
Wang Ai-he, Zhou Kang-gen, Liu Xing, Chen Quan-zhou, Liu Fang
5
Forming limit prediction in flexible die forming of AZ31B sheet based on combination of DEM-FEM
CAO Miao-yan, LI Jiang-chao, YUAN Ya-ning, ZHAO Chang-cai, DONG Guo-jiang
6
Numerical simulation and experimental research of low voltage pulsed magnetic field DC casting of AZ80 magnesium alloy
JI Huan-ming, LUO Tian-jiao, YANG Yuan-sheng
7
Process and numerical simulation of high pressure die-casting magnesium alloy thin-wall parts
QI Ming-fan, KANG Yong-lin, ZHU Guo-ming, LI Yang-de, LI Wei-rong
8
Heterogeneous nucleation and grain growth at high temperature for quenched magnesium alloy containing SiC particle
YANG Wei, YIN Hai-mi, SHANG Jing-i, WANG Xiang, LIU Lü-guo
9
Microstructures and mechanical properties of spray-forming high magnesium aluminum alloy during large strain hot rolling
FAN Cai-he, YAN Hong-ge, PENG Ying-biao, ZHOU Wei, ZHOU Xing-ling
10
Anisotropy of warm-temperature tensile properties of extruded AZ31 magnesium alloy
WU Guo-hua, XIAO Han, ZHOU Hui-zi, WANG Rui-xue, CHENG Ming, ZHANG Shi-hong
11
Effect of strain rate on compressive deformation behaviors and mechanical properties of lotus-type porous magnesium in direction vertical to pores
LIU Xin-hua, YAN Yu-ping, XIE Jian-xin
12
Effect of ultrasonic impact on surface microstructures and mechanical properties of MB8 magnesium alloy welded joint
WEI Kang, HE Bo-lin, YU Ying-xia
13
Influence of AZ31 magnesium alloy sheet compressed along various paths on mechanical properties
SONG Guang-sheng, JIANG Jing-qian, XU Yong, ZHANG Shi-hong
14
Effect of Gd ion implantation on biocorrosion behavior of solution treated Mg-Nd-Sr-Zr alloy
TAO Xue-wei, WANG Zhang-zhong, ZHANG Xiao-bo, BA Zhi-xin, DONG Qiang-sheng
15
Effect of ultrasonic vibration on solid granules medium forming of sheet metals
CAO Miao-yan, LI Jian-chao, YANG Zhuo-yun, ZHAO Chang-cai, BI Jiang
16
Microstructure and mechanical properties of 1561 aluminum alloy joints made by double-sided arc welding
YAN De-jun, HAN Duan-feng, WANG Yi, LUO Jiu-qiang, LIU Xiao-li, LIANG Zhi-min
17
Effects of magnetic field and deposition time on structure and properties of MAO/Ti coating on AZ31B magnesium alloy
CUI Xue-jun, LIU Chun-hai, YANG Rui-song, LI Ming-tian, LIN Xiu-zhou
18
Twinning mechanism and mechanical property of AZ31 magnesium alloy during multi-paths compressions
SONG Guang-sheng, CHEN Qiang-qiang, XU Yong, ZHANG Shi-hong
19
Effects of Ca concentration on microstructures and properties of rolled Mg-Zn-Gd-Ca alloys
WEI Cheng-bin, YAN Hong, DU Xing-hao, LUO Jun, CHEN Rong-shi
20
Electrochemical reduction mechanism of Mg2+ on tungsten electrode in LiF-MgF2-BaF2-KCl molten salt
YANG Shao-hua, LAI Xiao-hui, WANG Jun, WANG Hao-ran
354条记录   当前第1/18页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)